Consiliere și orientare

I. Precizări privind activitatea profesorilor diriginți (gimnazial/învățământ liceal)

A. Reglementări legislative specifice activităţilor de „Consiliere şi orientare”:

  Legea 1/5.01.2011 - Legea Educației Naționale
  OMECTȘ 5079/31.08.2016 - Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
  Ordinul 3220/19.02.2018 privind structura anului şcolar 2018-2019.
  Adresa MECTS 46267/28.09.2010 referitoare la activitățile specifice funcției de diriginte la învățământul preșcolar
  Adresa MECTS 44366/10.09.2010 - Activitățile specifice funcției de diriginte în învățământul primar
  Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul comun nr. 5298/07.08.2011 (MECTS) şi nr. 1668/09.12.2011 (MS) şi publicat în MO nr. 25/12.01.2012, completat de Ordinul comun nr. 5057MECS/1002MS/2015

B. Planuri cadru cuprinse în aria „Consiliere și orientare”:

  Pentru învățământul primar, conform O.M.E.N. nr. 3371/12 martie 2013, aria curriculară „Consiliere și orientare” cuprinde disciplina „Dezvoltare personală”: 2 ore/săptămână, clasa pregătitoare, 1 oră/săptămână, clasa I, 1 oră/săptămână – clasa a II-a.
  Pentru învățământul gimnazial, conform O.M.E.N.C.S. nr. 3590/ 5.04.2016, la clasa a V-a, aria curriculară „Consiliere și orientare” cuprinde disciplina „Consiliere și dezvoltare personală” – 1 oră/săptămână.
  Pentru învățământul gimnazial, conform O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001, la clasa a VI.a, a VII-a și a VIII-a, aria curriculară „Consiliere și orientare” cuprinde disciplina „Consiliere și orientare” – 1 oră/săptămână.
  Pentru învățământul liceal, ora de consiliere și orientare se desfășoară în afara planului cadru, conform O.M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 (art.6, lit.b);
  Pentru învățământul profesional, ora de consiliere și orientare se desfășoară conform O.M.E.N. nr. 3152/24.02.2014 (Curriculum diferențiat);
  Programul „A doua șansă”, ora de consiliere și orientare se desfășoară conform O.M.E.C.T.S. nr. 5248/31.08.2011 (Anexa 2) - câte 1 oră/săptămână pentru fiecare nivel de studiu – ciclul primar, respectiv a planului cadru pentru ciclul secundar inferior, disciplina de “Consiliere și orientare vocațională”, modulele M0 şi M1.

C. Programele școlare:

  Învățământul primar: programele școlare pentru Dezvoltare personală, aprobate prin OMEN nr.3418/19.03.2013;
  Învățământul gimnazial, clasa a V-a: programa școlară pentru Consiliere și dezvoltare personală, aprobată prin OMEN nr.3393/28.02.2017
  Învățământul gimnazial, clasele VI-VIII: programa școlară pentru Consiliere și orientare aprobată prin OMEC nr. 5286/9.10.2006;
  Învățământul liceal, clasele IX-XII: programa școlară pentru Consiliere și orientare aprobată prin OMEC nr. 5287/9.10.2006 (pentru vocațional și tehnologic Orientare și consiliere vocațională - OMEN 3488 / 23.03.2006 );
  Învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și învățământul profesional special: programa școlară pentru Consiliere și orientare aprobată prin OMEN nr. 4437/29.08.2014 referitor la aplicarea programelor școlare în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și în învățământul profesional special;
  Programul „A doua șansă” - în cadrul disciplinei „Orientare şi consiliere vocaţională”, în fiecare an de studiu se parcurge câte un modul de iniţiere şi orientare (M0), pentru a asigura sprijin în parcurgerea programului, a traseelor individualizate şi pentru a evalua, pe tot parcursul programului, stadiul de atingere a ţintelor propuse, şi câte un modul de consiliere (M1) în scopul acordării unei îndrumări eficiente tinerilor înscrişi în program (Anexa 4 la OMECTS nr. 5248/31.08.2011).

D. Activitatea profesorului diriginte

Principalele direcţii de acţiune ale profesorului diriginte sunt:

  »    1. Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează (stabilite de către diriginte pe baza programelor școlare pentru aria curriculară „Consiliere și orientare” în vigoare și în concordanță cu specificul vârstei și cu interesele/solicitările elevilor). Activitățile cuprind și teme privind educația rutieră, educația și pregătirea antiinfracțională a elevilor, protecția civilă, educația antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor naționale, precum și în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educației Naţionale/ISJ Neamț cu alte ministere/instituții și organizații. În situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de dirigenție, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care acesta va desfășura activitățile de suport educațional, consiliere și orientare. Intervalul orar este anunțat elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență a cadrelor didactice. Tematica orelor de dirigenție (planificarea calendaristică) se păstrează în dosarul comisiei metodice ”Curriculum”, subcomisia diriginţilor.

  »    2. Activitățile educative extrașcolare. Acestea se stabilesc după consultarea elevilor și în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru colectivul clasei. Programul activităților extrașcolare (avizat de consilierul educativ) se păstrează în portofoliul dirigintelui și la dosarul consilierului educativ. Planificarea activităților extrașcolare va conține minimum o activitate pe lună care va fi consemnată în condica de prezență a cadrelor didactice. (Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009, Cap. 3, art. 6, «3»).

  »    3. Activitățile de suport educațional și consiliere pentru părinți (intervalul orar, pentru activitățile de consiliere individuală curentă, ședințe lunare/ocazionale cu părinții, lectorate etc. este aprobat de director și va fi comunicat elevilor, părinților și cadrelor didactice) iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență a cadrelor didactice. (Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009, Cap. 3, art. 6, «4»).


Proiectarea şi planificarea activităţilor profesorului diriginte vizează:

o Particularizarea conținuturilor programei la specificul clasei de elevi și a particularităților de vârstă.

o Proiectarea şi planificarea anuală şi semestrială a activităţilor de dirigenţie (planificările calendaristice anuale şi semestriale sunt avizate de directorul şcolii).

o Proiectarea anuală şi semestrială a activităţilor educative extraşcolare la nivelul clasei (avizate de coordonatorul de proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare).

o Proiectarea anuală şi semestrială a activităţilor suport educațional pentru părinţi.

o Proiectarea lecţiei de dirigenţie pe bază de proiect de lecţie (cel puţin un proiect pentru fiecare modul/semestru).

o Colaborarea cu Consiliul clasei, în calitate de preşedinte al acestuia, pe următoarele coordonate:
        armonizarea cerinţelor educaţionale ale cadrelor didactice;
        stabilirea măsurilor educaţionale comune optime;
        analiza volumului temelor pentru acasă şi a planificărilor evaluărilor periodice şi semestriale;
        evitarea supraîncărcării orarului, repartizarea echilibrată a orelor la diferite discipline pe parcursul săptămânii;
        propunerea de recompense şi sancţiuni pentru elevi;
        descoperirea, cultivarea şi valorificarea aptitudinilor elevilor;
        stabilirea programului de pregătire suplimentară pentru elevi;
        rezolvarea amiabilă şi echitabilă a diferendelor dintre elevi, elevi/părinţi şi elevi/profesori.

o Organizarea activităţilor educative extraşcolare.

o Organizarea elevilor în cadrul grupului – clasă.

o Coordonarea şi monitorizarea activităţilor desfăşurate cu colectivul de elevi.

o Colaborarea cu comitetul de părinţi al clasei/ Consiliul Reprezentativ al Părinţilor,

o Cunoaşterea colectivului de elevi şi tratarea diferenţiată a elevilor.

o Îndrumarea colectivului de elevi şi a activităţii acestora.

o Colaborarea cu familia/tutorele fiecărui elev (anchete sociale, vizite, corespondență).

o Desfășurarea activităţilor de voluntariat şi a parteneriatelor educative cu alte clase/şcoli, instituţii descentralizare, mass-media, comunitatea locală, cu palatul şi cluburile copiilor, Casa Corpului Didactic Neamţ, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii, firme, entităţi private, persoane fizice.


Documentele de bază ale activităţii dirigintelui sunt următoarele:

§ Catalogul clasei.
§ Planificările anuală şi semestriale;
§ Calendarul activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare (însoţit de portofoliu);
§ Adrese ale inspectoratului școlar, scrisori metodice, ghiduri metodologice pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”, materiale suport pentru activităţile de dirigenţie, pentru elevi şi profesori, axate pe realizarea activităţilor de consiliere şi orientare.
§ Fişele psihopedagogice ale elevilor, completate de-a lungul şcolarizării.
§ Lista disciplinelor opţionale cu statut de CDŞ pentru clasa respectivă, precum şi cererile de opţiune.
§ Caietul dirigintelui, ca instrument de organizare - planificare şi evaluare a activităţii dirigintelui conţine date relevante despre colectivul clasei.


II. Proiectarea şi planificarea activităţilor de Consiliere şi orientare în învățământul primar şi preşcolar:

   În conformitate cu OMECI nr. 5132/10.09.2009, precizările referitoare la activitățile specifice funcției de diriginte sunt valabile și pentru activitățile corespunzătoare învățătoarei/învățătorului/educatoarei, completat cu precizările din Nota MECTS nr. 44366/10.09.2010 unde se detaliază obligațiile funcției educaționale.

Profesorul pentru învățământul primar desfășoară:

1. Ora de dirigenție în sistem integrat (în cadrul orelor de curs, pe baza unei liste de teme explicite) sau ca disciplină opțională inclusă în orarul școlii, pentru clasele III-IV, iar pentru clasele pregătitoare, I și II, în cadrul orei de dezvoltare personală.
2. Ora de suport educațional și consiliere cu părinții se desfășoară identic cu cea a dirigintelui;
3. Se recomandă realizarea a cel puțin o activitate extrașcolară pe lună.
Profesorul pentru învățământ primar întocmește:
     - programul activităților educative extrașcolare la nivelul fiecărei clase;
     - graficul și tematica ședințelor/lectoratelor cu părinții;
     - graficul pentru întâlnirile non-formale cu părinții.
Programul activităților extrașcolare (vizat de consilierul educativ) se păstrează în portofoliul învățătorului și la dosarul consilierului educativ.

Profesorul pentru învățământul preșcolar/institutor/educatoare desfășoară ora de dirigenție în sistem integrat, astfel:

1. Activități de suport educațional, consiliere și orientare a copiilor:
     a) în cadrul activităților pe domenii experiențiale sau a activităților liber alese, în funcție de programul zilnic planificat;
     b) în cadrul activităților de dezvoltare personală, prin derularea rutinelor cu accent pe autocunoaștere, dezvoltarea abilităților de comunicare, managementul învățării prin joc, dezvoltarea empatiei, luarea deciziilor și medierea conflictelor; tranzițiilor, unde pot fi incluse în oferta educațională și teme ce vizează consilierea și orientarea copiilor preșcolari (CDȘ realizat de educatoare sau în colaborare cu consilierul educativ).
2. Suport educațional și consiliere cu părinții – la solicitarea părintelui sau a educatoarei, în cadrul unor întâlniri individuale sau de grup planificate. Pentru fiecare grupă se întocmește un proiect de parteneriat familie-grădiniță (anual sau pe perioada unui ciclu de școlarizare, cu adăugarea pentru fiecare an școlar a unei noi planificări cu cele planificate spre dezbatere), avizat de către directorul unităţii de învățământ. Un exemplar este păstrat în portofoliul educatoarei și un exemplar la consilierul educativ/director, după caz
3. Cel puțin o activitate extrașcolară pe lună – activități care sunt avizate de consilierul educativ/director și se consemnează în Condica de evidență a activității desfășurate cu copiii, în partea special concepută pentru aceste consemnări.
Întrucât activitățile desfășurate în grădinițe cu copiii preșcolari vizează însuşirea de către aceștia a priceperilor și deprinderilor intelectuale, practic-aplicative, cu accent pe dezvoltarea laturii afective, prin activități specifice, nu se recomandă cuprinderea educatoarelor în subcomisia diriginților sau desfășurarea de către acestea a activităților demonstrative în această entitate.


III. Noutăţi curriculare în învățământul gimnazial

       Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în învăţământul preuniversitar curriculumul naţional pentru învăţământul gimnazial se axează pe formarea competenţelor-cheie. Astfel, ţinând seama de finalităţile învăţământului gimnazial stabilite de Legea educaţiei naţionale, au fost elaborate și aprobate Planurile-cadru pentru învăţământul gimnazial (OMENCS 3590/05.04.2016).
       Conform Planului-cadru, disciplina Consiliere și dezvoltare personală se regăsește în trunchiul comun al ariei curriculare Consiliere și orientare, având alocată o oră pe săptămână pe tot parcursul gimnaziului.
       Proiectarea programei şcolare de Consiliere și dezvoltare personală este fundamentată pe noua concepţie curriculară pentru învăţământul preuniversitar, care operează cu noţiunea de competenţă definită ca ansamblu de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini.
       Programa școlară promovează evaluarea pe competenţe, ca parte a procesului de reformă curriculară în învăţământul preuniversitar, asigură valorificarea contextelor formale, nonformale şi informale de învăţare și promovează oportunităţile oferite de resursele educaţionale deschise, accesate prin intermediul noilor tehnologii. Programa școlară are o perspectivă unitară și actuală în proiectarea curriculumului naţional, care să asigure coerenţa acestuia pe orizontală şi verticală, inclusiv între nivelurile de şcolaritate. Programa asigură continuitatea cu problematica abordată la disciplina Consiliere și dezvoltare personală, în clasa pregătitoare și în clasele I şi a II-a.
       Întregul proces de predare-învăţare-evaluare este orientat pe construirea competenţelor cheie. Cea mai importantă provocare este reprezentată de depăşirea simplei invocări a competenţelor cheie şi angajarea în practici didactice relevante care conduc la dezvoltarea efectivă a acestor competenţe, esenţiale pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
       Construcţia programei şcolare a presupus respectarea unor principii: principiul centrării pe elev, pe activitatea acestuia, principiul îmbinării abordărilor disciplinare cu cele de tip multi-, pluri-, inter- şi transdisciplinar, principiul alinierii/coerenţei, principiul descongestionării, principiul flexibilizării/individualizării curriculumului, principiul corelării la particularităţile de vârstă ale elevilor, principiul respectării diversităţii (etno-culturale, lingvistice, religioase etc.) principiul echilibrului etc.
       Disciplina Consiliere şi dezvoltare personală contribuie semnificativ la starea de bine și la consolidarea încrederii în sine a elevilor, ca persoane unice și valoroase, care își cunosc potențialul individual, interacționează armonios cu ceilalți, învață cu eficacitate și iau decizii școlare, personale, de carieră și stil de viață sănătos.
       Centrarea activităţii didactice pe dezvoltarea competenţelor cheie solicită, din partea dirigintelui, utilizarea unor abordări pedagogice specifice pentru dezvoltarea maximală a potenţialului fiecărui copil, pentru progres în învăţare, pentru un climat incluziv, pozitiv și inovativ. Profesorul diriginte are nevoie permanent să cunoască modul în care se produce învăţarea, pentru a şti cum să îşi proiecteze activitatea în continuare şi să îşi ajusteze strategiile de învăţare.
       În cadrul disciplinei Consiliere și dezvoltare personală procesul de evaluare vizează aprecierea măsurii în care au fost dezvoltate competențele specifice, formulate prin programă. Progresele/dificultățile înregistrate de către fiecare elev în dezvoltarea competențelor specifice vor fi comunicate periodic, individual, părinților. Modalitățile de evaluare sunt descrise în capitolul Sugestii metodologice ale programei școlare de Consiliere și dezvoltare personală.
       Evaluarea va avea în vedere progresul fiecărui elev și va fi realizată atât pe parcursul procesului de învățare, cât și prin evaluare sumativă, la final de semestru/an școlar/ciclu de învățământ. La ora de Consiliere și dezvoltare personală, o atenție deosebită va fi acordată constituirii portofoliului personal de învățare, înțeles atât ca proces de învățare, dar și ca produs al învățării elevilor. Din această perspectivă, constituirea portofoliului este o activitate integrată permanent în toate activitățile de învățare realizate la disciplina Consiliere și dezvoltare personală. Ca urmare, portofoliul cuprinde piese rezultate din activitățile realizate de elevi la fiecare oră de curs. În plus, portofoliul personal de învățare va reprezenta principala sursă pentru activitățile de evaluare a învățării la ora de Consiliere și dezvoltarea personală. Elevii vor fi încurajați și sprijiniți de către cadrul didactic să își constituie progresiv, să își revizuiască şi să-și îmbunătăţească portofoliul la fiecare oră de Consiliere și dezvoltare personală. Cadrul didactic va avea în vedere faptul că portofoliul de învăţare este un produs personal, de aceea elevii vor fi stimulaţi să îşi utilizeze imaginaţia şi creativitatea, atât în ceea ce priveşte conţinutul acestuia, dar şi în ceea ce priveşte modul de prezentare în format clasic sau electronic.
       Este important ca încă din primele zile de școală să se dezbată împreună cu elevii importanţa portofoliului și a rolului acestuia în învățare. Deciziile privind cuprinsul portofoliului vor fi luate împreună cu elevii, astfel încât să fie respectat principiul adaptării la contextele, nevoile și interesele specifice de învățare ale acestora.
       La începutul anului școlar, vor avea loc discuții cu elevii și părinții cu privire la portofoliul elevului ca modalitate de evaluare pentru ora de Consiliere și dezvoltare personală (ce este portofoliul, cum/când se elaborează, ce conține, cum se va realiza practic evaluarea pe baza portofoliului).
       Pe parcursul anului școlar, părinții vor participa la evenimente specifice, activități de suport educațional pentru părinți, în care vor fi prezentate rezultate ale activităților cuprinse în portofoliul elevului, într-o formă atractivă.
       În realizarea portofoliului personal de învățare, cadrul didactic va oferi feedback permanent elevilor faţă de progresul personal, va încuraja exprimarea ideilor/argumentelor personale și punerea întrebărilor, va expune şi valoriza produsele activității fiecărui elev, va organiza momente de autoevaluare şi de reflecţie. Acestea oferă cadrul exprimării emoţiilor şi a atitudinii elevilor faţă de progresul în învăţare, valorizarea intereselor şi abilităților personale, conturarea perspectivei pozitive asupra resurselor personale ale fiecărui elev și contribuie totodată la dezvoltarea coeziunii grupului.
       La ora de Consiliere și dezvoltare personală nu se vor acorda note.
       Utilizarea resurselor didactice, de către diriginte, trebuie să contribuie la crearea unui mediu de învăţare cât mai atractiv, incluziv, bazat respectarea și promovarea diversităţii şi să susţină noi modalităţi de organizare a activităţii, abordarea integrată a conţinuturilor, rezolvarea de probleme în contexte reale sau simulate.
       Pentru clasa a V-a, la disciplina Consiliere și dezvoltare personală, se va folosi Compendiul introductiv pentru gimnaziu (pag. 283 - 292).

       La nivelul judeţului Neamţ, activitatea diriginţilor, a subcomisiei metodice a diriginților, a coordonatorilor de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, a unităţilor de învăţământ care oferă activitate extraşcolară sunt coordonate şi monitorizate de către inspectorii școlari responsabili cu activitatea extraşcolară, prof. Ionela-Meda Stirbu (tel. 0742011949, educativneamt@yahoo.com) prof. Ioan-Romeo Roman (tel. 0723721645, educativneamt@yahoo.com).

Excursii și tabere școlare

Excursii și tabere școlare

  OMEN 3637/12.04.2016 pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar
  Procedura operațională organizare excursii, tabere, expediții și alte activități de timp liber
  Anexa procedura organizare tabere, excursii, expediții...

"Organizarea unei excursii presupune existența unei pregătiri prealabile:
- fixarea scopului și obiectivelor excursiei;
- stabilirea traseului, obiectivelor de vizitare, dar și activităților ce urmează a fi realizate;
- obținerea aprobării de principiu, a conducerii unității școlare;
- contractarea serviciilor de transport și, eventual, cazare și masă (atenție la anexele specifice ce trebuie completate);
- completarea celorlalte documente necesare, acorduri ale părinților, angajamente ale elevilor, procese-verbale de instruire și prevenire a eventualelor riscuri, etc.;
- aprobarea dosarului excursiei cu toate documentele specifice de către conducerea unității școlare, respectiv informarea si obtinerea avizulului ISJ Neamț;
Deși pare destul de dificil de realizat, documentația este absolut necesară, în primul rând pentru fiecare dintre organizatori. Dacă documentația este realizată în întregime, instructajele sunt făcute și semnate, supraveghetorii însoțesc permanent elevii, o excursie, drumeție, tabără nu poate deveni un motiv de stres, ci de relaxare și documentare."

Violența în mediul școlar și extrașcolar

Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar și extrașcolar

  Ghid de prevenire și combatere a violenței
  Manual privind prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat în unităţile de învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora
  Tineri împotriva violenței - modele de bune practici
  Protocol violența
  Strategia naţională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional privind implementarea strategiei naţionale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterii violenței domestice 2018-2021
Educație rutieră

Educația privind circulația rutieră

  Strategia națională privind siguranța rutieră 2011-2020
  Protocol educație rutieră
Educație pentru sănătate

Educația pentru sănătate

În așteptarea postării și propunerilor de afișare
Educație juridică

Educația juridică

  Protocol educație juridică

Educația nonformală

  Planul de acțiune pentru desegregare școlară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ din România
  Metodologia - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
  OMENCS 6134/2016 - Interzicerea segregării școlare în unitățile de învățămât
  Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2017-2020
  Strategia Națională Antidrog 2013-2020
  Strategia Comisiei Europene ”Europa 2020”
  Strategia Națională Anticorupție 2016-2020
  Codul cadru de etică în învățământul preuniversitar

    

Contact

Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Strada Locotenent Drăghescu Nr. 4A 610125 Piatra-Neamț Jud. NEAMȚ
Prof. Ioan Romeo Roman
Email: educativneamt@yahoo.com
Telefon: 0233214860 int.120 / 0723721645